Добредојдовте нa LiDAR инфо портал

LiDAR

LiDAR është një sistem aktiv i zbulimit në distancë që përdor rreze lazer të pulsuara për të zbuluar me saktësi karakteristikat e sipërfaqes së tokës. Këto impulse dritë gjenerojnë informacione tre-dimensionale (X, Y dhe Z) në lidhje me karakteristikat e sipërfaqes së tokës, kjo është arsyeja pse teknologjia LiDAR quhet edhe skanimi 3D i fushës lazer. LiDAR është një akronim për Light Detection And Rangig , që në përkthim do të thotë zbulimi i dritës ( lazer drite) dhe rangimin ,renditjen, d.m.th., përcaktimin e distancave, diapazoni në shtrirje.

Teknologjia LiDAR hap një epokë të re në përvetësimin e të dhënave hapësinore duke siguruar të dhëna të shpejta, të sakta dhe të detajuara të sipërfaqes së tokës. Kjo teknologji, si dhe teknologjia për përpunimin e të dhënave të marra nga skanimi i LiDAR, si dhe për prodhimin e produkteve të reja, po bëhen dita ditës më të arritshme dhe më të përparuara dhe japin një kontribut të madh në të gjitha fushat që kanë nevojë për të dhëna cilësore hapësinore në punën e tyre.

Projekti LiDAR

Duke ndjekur trendet botërore në fushën e blerjes së të dhënave hapësinore, Agjencia për kadastër të patundshmërive ka filluar kryerjen e skanimit të LiDAR në territorin e vendit tonë. Aktivitetet zbatohen në kuadër të projektit me titull "Studimi LiDAR në territorin e Republikës së Maqedonisë për përgatitjen e modeleve të sakta të lartësisë digjitale dhe analiza të tjera sasiore dhe cilësore të sipërfaqes së tokës", i financuar nga Ministria e punëve të jashtme norvegjeze, brenda programit rajonal për mbështetje për vendet e Ballkanit Perëndimor. Për të zbatuar aktivitetet e projektit, Agjencia për kadastër të patundshmërive dhe Agjencia norvegjeze për hartografi (Statens Kartverk) në mars të vitit 2018 nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi. Aktivitetet e projektit i referohen skanimit të LiDAR në një pjesë të territorit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ngritjes së kapaciteteve në AKP në procesin e kontrollit të të dhënave të LiDAR dhe arkivimit të tyre, si dhe krijimin e një portali LiDAR për shpërndarjen e produkteve LiDAR për përdoruesit.

Skanimi i LiDAR në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut bëhet nga kompania MGGP Aero nga Polonia në bazë të një marrëveshje trepalëshe të nënshkruar me Agjencinë për kadastër të patundshmërive dhe Agjencinë norvegjeze të hartografisë.

Produkte LiDAR

Në kuadër të projektit LiDAR, është kryer skanimi i LiDAR-it dhe janë përgatitur produkte të përshtatshme LiDAR (pika në formë mjegulle dhe me saktësi DTM dhe DSM) për 11072 km2 të territorit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Territori i mbuluar nga skanimi i LiDAR, i ndarë në 14 blloqe, është paraqitur në figurën vijuese:

Projekti LiDAR - Ndarja e bllokut

Produktet e përgatitura LiDAR do të jenë pubkisht në dispozicion për të gjithë palët e interesuara,si dhe shpërndarja e tyre për përdoruesit e fundit do të bëhet përmes portalit të zhvilluar brenda projektit LiDAR.

Produktet LiDAR pritet të përdoren gjerësisht në fusha të ndryshme të jetës shoqërore, kryesisht në menaxhimin e krizave, mbrojtjen e mjedisit, planifikimin hapësinor, gjeodezinë inxhinierike, bujqësinë, mbrojtjen dhe zona të tjera ku përdoren të dhënat gjeohapësinore.

Informacione shtesë në lidhje me teknologjinë LiDAR, aplikimin e saj dhe projektin LiDAR të Agjencisë për kadastër të patundshmërive mund të gjenden në prezantimin e linkut vijues.

LiDAR - të dhënat test provë

Për të gjithë përdoruesit e interesuar që duan të njihen me produktet e projektit LiDAR, Agjencia për kadastër të patundshmërive siguroi një seri të dhënash të test provave që mund të shkarkohen në linkun e mëposhtme: